Hva er Den kulturelle vandringsstaven i Sandefjord?
I 2006 satte Eldrerådet i Sandefjord seg ned og laget et forslag om å lage et kulturprogram for seniorer, bygget over samme lest som Den kulturelle skolesekken (DKS). Den kulturelle skolesekken ble skapt og etablert i Sandefjord i 1997/1998, og viste seg å være et tiltak med suksess. Fra 2001 ble DKS-ordningen nasjonal.

Eldrerådet ønsket å bruke deler av denne modellen for å etablere noe liknende for de eldre i kommunen, og kom frem til navnet Den kulturelle vandringsstaven.

Nasjonalt heter ordningen Den kulturelle spaserstokken:
Den kulturelle spaserstokken (DKSS) er en nasjonal kultursatsing som har som mål å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre. Gjennom ordningen skal det legges til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekt lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk. Ordningen skal også bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.

Historikk:
DKSS var tidligere en ordning som var finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet og Kultur - og likestillingsdepartementet i fellesskap, men er nå lagt inn i rammetilskuddet til fylkeskommunen som en frivillig ordning der fylkeskommunene fordeler midler til kommuner.

I perioden 1996–1999 gjennomførte Norsk kulturråd og det daværende Sosial- og helsedepartementet det omfattende forsøksprosjektet «Kultur gir helse». Prosjektet involverte én kommune i hvert fylke samt en rekke institusjoner og organisasjoner, blant annet innen utdanningssektor og frivillig sektor. Evalueringen av forsøksprosjektet ga en rekke interessante og positive resultater, men det var ikke avsatt tilstrekkelig økonomiske ressurser til å foreta forskningsmessig datainnsamling og bearbeiding.Noen av delprosjektene og aktivitetene er blitt videreført. I tillegg ble det i årene etter iverksatt en relativt omfattende virksomhet både gjennom praktiske tiltak, forskning og utdanning.

I 2002 ble det tatt initiativ til en ny kultursatsing for eldre i Trondheim. Prosjektet hadde bakgrunn i en brukerundersøkelse blant mottakere av helsetjenester i kommunen, og skulle bidra til økt aktivitet for beboere i omsorgsboliger. Satsingen var et samarbeidsprosjekt mellom kultur og helse og velferd. Denne samarbeidsmodellen lokalt (Trondheims-modellen) er blitt videreført i den nasjonale satsingen på Den kulturelle spaserstokken, og tildeling av midler forutsetter et samarbeid mellom sektorene. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 ble bidragene til ordningen strøket, men senere tatt inn igjen.

Den nasjonale ordningen ble etablert i 2007 som en oppfølging av St.meld. nr. 25 (2005-2006) fra Helse- og omsorgsdepartementet, og senere avtalen om konkretisering av Omsorgsplan 2015. DKSS ble etablert som en felles satsing fra Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Gjennom Kulturløftet II var det et mål at Den kulturelle spaserstokken skulle bli permanent. Det var Kulturdepartementet som forvaltet ordningen, og kommunene kunne søke om midler. I statsbudsjettet for 2012 var det på budsjettene til Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet satt av i alt 29,7 millioner kroner til Den kulturelle spaserstokken. Av dette gikk 1 million kroner til Pensjonistforbundets arbeid med kultur for eldre. 321 kommuner fikk i 2012 tilskudd fra Den kulturelle spaserstokken.

I 2014 ble det imidlertid kjent at regjeringen Solberg ønsket å avskaffe ordningen.[Dette førte til mye kritikk. Gjennom et budsjettforlik mellom regjeringspartiene Høyre og FrP på dene ene siden, og KrF og Senterpartiet på den andre, ble ordningen bevart, men i stedet for at pengene til Den kulturelle spaserstokken ble bevilget direkte over statsbudsjettet, ble midlene kanalisert gjennom statens rammetilskudd til fylkeskommunene.

Høsten 2021 erklærte den nye koalisjonsregjeringen (bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet) i sin regjeringsplattform (Hurdalsplattformen) at å gjeninnføre ordningen som en post på statsbudsjettet var et av regjeringen Støres mål på kulturfeltet.

Formål:

  • Øke livskvaliteten for Sandefjords innbyggere over 55 år, gjennom kulturell aktivitet.
  • Øke tilgangen til gode opplevelser ved å integrere kulturtilbudet i helse- og velferdstjenestene
  • Stimulere til samarbeid mellom kommunen, frivillige og utøvende kunstnere rundt kultur- og fritidstilbud og andre aktiviteter i kommunen.
  • Skape opplevelser og aktivisere eldre som verktøy i helsefremmende arbeid.
  • Fokusere spesielt på seniorer som er lite ute eller står i fare for passivitet.